Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources

Promotion and production of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.This Directive establishes a legislative common framework for the use of energy from renewable sources in order to limit greenhouse gas emissions and to promote cleaner transport.

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes Learner will obtain general knowledge about:

  • legislative common framework for the use of energy from renewable sources in order to limit greenhouse gas emissions and to promote cleaner transport
Category
  • Bio Based Economy (overall)
Learning resource type
  • policy document
Educational activity type
  • council directive
  • self stud
Educational level
Owner- Contact  European Union – EUR-Lex
Website:  http://eur-lex.europa.eu/content/welcome/about.html
Link to the learning content Directive 2009/28/EC  on the promotion of the use of energy from renewable sources EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI |

Translated summary


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EC af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF
Dette direktiv fastsætter en lovgivningsmæssig fælles ramme for anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder med henblik på at begrænse udledningen af drivhusgasser og på at fremme renere transport.
| Back |


RICHTLINIE 2009/28/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG
Die Richtlinie schafft einen allgemeinen rechtlichen Rahmen zur Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, um so Treibhausgasemissionen zu begrenzen und eine saubere Form der Förderung zu verbreiten.
| Back |


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES  z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie
Smernica stanovuje spoločný legislatívny rámec pre využívanie energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a podporiť čistejšiu dopravu.
| Back |


Richtlijn 2009/28/EC- Stimuleren van het produceren van energie van hernieuwbare bronnen onder intrekken van de directieven 2001/77/EC en 2003/30/EC
Deze richtlijn biedt een wettelijk kader voor het gebruik van hernieuwbare energie om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het transport van producten schoner te maken.
| Back |


Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről
Ez az irányelv egy létrehoz egy törvényhozói keretmegállapodást a megújuló forrásokból származó energia felhasználására, annak érdekében, hogy határt szabjon az üvegházhatású gázok kibocsátásának és elősegítse a zöldebb közlekedést.
| Back |


Direktiivi 2009/28/EC – Uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen ja tuotanto ja muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta direktiivit 2001/77 EC ja 2003/30/EC.
Tällä direktiivillä luodaan lainsäädännölliset yhteiset puitteet uusiutuvien energialähteiden käytölle, jotta rajoitetaan kasvihuonekaasujen päästöjä ja edistetään puhtaampaa liikennettä.
| Back |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s