Project Guide for secondary school teachers

This learning material is a detailed guide for teachers who wants to make projects with their students related to renewable energy. The handbook was developed by the national Renewable Energy Laboratory of the United States of America.The book was produced by a selected group of teachers and researchers between 2003 and 2007.

The handbook defines the teacher’s role and gives help in project planning, developing and evaluating. The book focuses on experimental projects that demonstrate the scientific method.  The main goals of the book are to make the science projects more approachable and enjoyable.

There are 20 project topics in the book, all with different structure, but all with detailed explanation and information.

 • For the teacher: explanation of methods, teachers’ and students’ activities
 • Technology description
 • Project ideas
 • Pre-test for student
 • Self-assessment materials
 • Suggested homework, individual work ideas for students

Every project contains the figures and pictures what are needed to the teachers’ work as the required materials and equipment as well.

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes
 • The teachers can prepare and manage projects in connection with different renewable energy topics like solar power, material and chemical processing, Photovoltaic systems, biomass, biofuel, bioethanol, windenergy, hydropower, ocean, power, IT in BBE
Category
 • Renewable energy
 • Technology
 • Economy
 • Materials
 • Health & Lifestyle
 • Biofuels
Learning resource type
 • train-the -teacher
 • experiment
 • support material
Educational activity type
 • project
 • experiment
 • learning unit
 • introduction
Educational level EQF2 t/m EQF5
Owner- Contact National Renewable Energy Laboratory, USA
Manager: Dr. Cynthia Howell
Program coordinators: Linda Lung, Matt Kuhn
Link to the learning content Renewable energy and energy efficiency – Science project | EN

Translated summary


Detaljeret vejledning for lærere
Dette undervisningsmateriale er en detaljeret vejledning for lærere, der ønsker at lave projekter om vedvarende energi med deres elever. Håndbogen er udviklet af USAs “National Renewable Energy Laboratory” (laboratorium for vedvarende energi).
Bogen er produceret af en udvalgt gruppe af undervisere og forskere mellem 2003 og 2007.

Håndbogen definerer lærerens rolle og giver hjælp til planlægge, udvikle og evaluere projekter. Bogen sætter fokus på forsøgsbaserede projekter, der demonstrerer den videnskabelige metode. Bogens hovedmål er er at gøre videnskabelige projekter mere tilgængelige og sjove.

Der er 20 projektemner i bogen, alle med forskellig struktur, men alle med detaljeret forklaring og information.

• For læreren: forklaring af metoder, lærernes og elevernes aktiviteter
• Beskrivelse af teknologi
• Projektideer
• Intro-test for studerende
• Materialer til selvevaluering
• Foreslåede lektier, individuelle opgaveideer til studerende

Hvert projekt indeholder de anvisninger, som er nødvendige for lærernes arbejde og beskriver de nødvendige materialer og udstyr.

| Back |


Projektführer für Mittelschullehrer
Diese detaillierte Anleitung dient Lehrern als Hilfe, wenn bspw. Projekte im Unterricht mit den Schülern umgesetzt werden sollen, die sich mit der Thematik erneuerbare Energie befassen. Das Handbuch entstand durch das nationale Labor für erneuerbare Energien der USA.: eine Gruppe aus Lehrern und Forschern hat zwischen 2003 und 2007 die Inhalte zusammen getragen.

Das Handbuch definiert die Rolle des Lehrers und gibt Hilfestellung bei Projektplanung, Entwicklung und Evaluation. Der Inhalt ist fokussiert auf Experimente, die wissenschaftliche Methoden demonstrieren und aufzeigen. Damit soll erreicht werden, dass Wissenschaftsprojekte schnell zugänglich und einfach zu verstehen sind.

Der Inhalt ist gegliedert in 20 Projektthemen, alle unterschiedlich strukturiert, aber mit detaillierten Erläuterungen und Informationen.

 • Für Lehrer: Erläuterungen von Methoden, Aktivitäten für Lehrer und Azubis
 • Technische Beschreibungen
 • Projektideen
 • Test zur Vorbereitung auf Schülerexperimente
 • Material zur Selbsteinschätzung
 • Vorschläge für Hausaufgaben, individuelle Arbeiten für Azubis

Zu jedem Projekt werden Bilder und Grafiken angeboten, welches Material benötigt wird, welche Ausstattung notwendig ist.

| Back |


Sprievodca tvorbou projektov pre stredné školy
Tieto vzdelávacie materiály predstavujú podrobný návod pre učiteľov, ktorí chcú realizovať so svojimi študentmi projekty o energii z obnoviteľných zdrojov. Príručka bola vyvinutá Národným laboratóriom pre obnoviteľné zdroje energie Spojených štátov amerických.

Kniha bola napísaná vybranou skupinou učiteľov a výskumných pracovníkov medzi rokmi 2003 a 2007.

Príručka definuje úlohu učiteľa a poskytuje pomoc pri plánovaní projektu, jeho realizácii a vyhodnotení. Kniha sa zameriava na experimentálne projekty, ktoré vysvetľujú rôzne vedecké metódy. Medzi hlavné ciele knihy preto patrí spraviť projekty vedy prístupnejšími a zábavnejšími.

K dispozícii je 20 projektov na rôzne témy, všetky s rôznou štruktúrou, ale s podrobným vysvetlením a informáciami.

 • Pre učiteľov: vysvetlenie metód a činností učiteľov a študentov
 • Popis technológie
 • Myšlienky projektu
 • Skúšobné testy pre študentov
 • Materiály sebahodnotenia
 • Ukážkové úlohy, individuálne pracovné nápady pre študentov

Každý projekt obsahuje číselné údaje a obrázky, ktoré sú potrebné pre prácu učiteľov ako aj potrebné materiály a zariadenia.
| Back |


Projectengids voor leraren van voortgezet onderwijs
Dit leermateriaal is een gedetailleerde handleiding voor leerkrachten die projecten willen uitvoeren met hun leerlingen met betrekking tot hernieuwbare energie. Het handboek is ontwikkeld door het National Renewable Energy Laboratory van de Verenigde Staten van Amerika.
Het boek werd geproduceerd door een geselecteerde groep docenten en onderzoekers tussen 2003 en 2007.

Het handboek omschrijft de rol van de leraar en geeft hulp bij de planning, ontwikkeling en evaluatie van het project. Het boek richt zich op experimentele projecten die de wetenschappelijke methode aan tonen. De belangrijkste doelstellingen van het boek zijn het meer plezierig en aangenaam maken van de wetenschappelijke projecten.

Er zijn 20 project-onderwerpen in het boek, allemaal met een andere structuur, maar allemaal met gedetailleerde uitleg en informatie:

 •  Voor de leraar: uitleg van methoden, de activiteiten van docenten en studenten
 • Technologie beschrijving
 • Project ideeën
 • Pre-test voor studenten
 • Self-assessment materialen voor studenten
 • Suggesties voor huiswerk en individuele werk-ideeën voor studenten

Elk project bevat de gegevens en foto’s die nodig zijn voor het werk van de leraren als wel de benodigde materialen en apparatuur.
| Back |

 
Projekt kézikönyv középiskolai tanárok számára
Az oktatási segédanyag egy részletes tanári kézikönyv azoknak a tanároknak, akik diákjaikkal különböző, megújuló energiákkal kapcsolatos projekteket kívánnak feldolgozni. A könyv az USA Megújuló Energia Műhelyének fejlesztésében készült el, és 2003 és 2007 között erre felkért és válogatott tanárok és kutatók készítették.
A kézikönyv meghatározza a tanári szerepet és segítséget nyújt a projektek tervezésében, fejlesztésében és értékelésében is. Olyan élményszerű projektekre fókuszál, amelyek a tudományos módszereket mutatják be, és ennek megfelelően a fő cél az, hogy a tudományos projekteket még jobban megközelíthetővé és élvezhetőbbé tegye.
Összesen 20 különböző projekttéma található a könyvben, mind különböző felépítéssel, de ugyanazzal a részletes magyarázattal és információtartalommal rendelkezik.

 • Tanároknak: a módszer magyarázata, tanári és tanulói tevékenységek bemutatása
 • Technológiai leírások
 • Projekt-ötletek
 • Előzetes tudásmérő tesztek tanulóknak
 • Önértékelő eszközök
 • Javasolt házi feladatok, egyéni munkaötletek a tanulók számár

Minden projekt tartalmazza a táblázatokat, ábrákat, képeket, amelyek szükségesek a tanári unkához, ahogy a szükséges eszközök, anyagok listája is megtalálható.
| Back |


Projektiopas toisen asteen oppilaitoksien opettajille
Tämä oppimateriaali on yksityiskohtainen opas opettajille, jotka haluavat tehdä projekteja oppilaidensa kanssa uusituvasta energiasta. Käsikirjan on kehittänyt Yhdysvaltojen kansallinen uusiutuvan energian laboratorio.

Kirjan tuottivat valikoitu ryhmä opettajia ja tutkijoita 2003-2007.

Käsikirja määrittelee opettajan roolin ja auttaa projektin suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioimisessa. Kirja keskittyy kokeellisiin projekteihin, jotka demonstroivat tieteellisiä menetelmiä. Kirjan päämääränä on tehdä tieteellisistä projekteista helpommin lähestyttäviä ja nautittavimpia.

Kirjassa on 20 projektiaihetta, kaikki eri aiheesta, mutta kaikki sisältävät yksityiskohtaiset selitykset ja tiedot:

 • Opettajalle: menetelmän selitys, opettajan ja oppilaan toiminnat
 • Teknologian kuvaus
 • Projekti-ideat
 • Esitestit oppilaille
 • Itsearviointimateriaalit
 • Ehdotetut kotitehtävät, henkilökohtaisia työn ideoita opiskelijoille

Jokainen projekti sisältää luvut ja kuvat materiaaleista ja välineistä, mitä tarvitaan.
| Back |

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s