Experiment Biogas

What happens to organic waste like manure or leaves from plants when you dig it into the ground? When bacteria grow on the organic material, especially without air (anaerobically), they digest it and these bacteria will produce carbon dioxide (CO2) and methane gas (CH4) as waste products.

By performing this experiment you will be introduced into the basics of anaerobic digestion. You will experience how to make biogas by digestion of manure. To build this mini-digester most of the parts that are needed are normally easily found at home or around your house. Beside from some chemicals, for this experiment simple things like plastic drinkbottles, clothespins are needed.

Setting up this experiment can be performed within 1-2 hours and then it takes some time (several days) before the first biogas will be produced. A plastic ‘buffer’-bag will be used to collect the produced amount of (bio)gas. The time it will take is depending on several parameters like:

 • What is dry matter content of the manure?
 • The amount of manure present in the bottle
 • What’s the temperature of the medium?

To prove that the produced gas is methane, is easy: simply burn it!

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes
 • By performing this experiment the students will learn how to produce biogas in a simple way and in a relatively short time.
 • The experiments gives the students the opportunity to ‘play’ with different parameters to optimize the amount of produced biogas.
Category
 • Chemistry
 • Materials
 • Biomass
 • Fertilizer
Learning resource type
 • experiment
Educational activity type
 • student guide
Educational level  EQF3/4
Owner- Contact

Helicon Opleidingen (Green Engineering),  Netherlands,

Erik Held : e.held@helicon.nl

Link Learning content Experiment Biogas 2.0 (new) | EN
Experiment Biogas 2 0 (new) | DK

Translated summary


Forsøg med biogas
Hvad sker der med organisk affald som husdyrgødning eller blade fra planter, når man graver det ned i jorden? Når bakterier vokser i det organiske materiale, især uden luft (anaerobt), fordøjer de det, og disse bakterier vil producere kuldioxid (CO2) og metangas (CH4) som affaldsprodukter.

I dette forsøg bliver man introduceret til de grundlæggende principper for anaerob nedbrydning. Man vil opleve, hvordan man laver biogas ved nedbrydning af husdyrgødning. De fleste af de materialer, der skal bruges til at bygge denne mini-rådnetank, vil normalt kunne findes i eller omkring hjemmet. Udover ​​nogle kemikalier skal der i forsøget bruges simple materialer som plastikdrikkeflasker og tøjklemmer.

Opstilling af dette forsøg kan udføres i løbet af 1-2 timer, og derefter tager det noget tid (flere dage), før den første biogas bliver produceret. der bruges en ‘buffer’-pose af plastik til at indsamle den producerede (bio) gas. Tidsforbruget afhænger af flere parametre som:

 • Husdyrgødningens tørstofindhold
 • Mængden af husdyrgødning i flasken
 • Mediets temperatur

Det er let at bevise, at den producerede.
| Back |


Experiment Biogas
Was wird aus organischem Müll, z.B. Blättern von Bäumen, die auf den Boden fallen? Wenn Bakterien beginnen zu wachsen, besonders ohne Luftzufuhr, faulen die Blätter und es entsteht Kohlendioxid und Methangas. Mit dem Experiment erhält man Grundinformationen zur sauerstoffunabhängigen Verfaulung. Der Schüler lernt wie man Biogas gewinnt aus Dünger. Um diesen Mini-Biokonverter zu bauen, findet man die meisten Dinge im Haus, abgesehen von einigen Chemikalien, sind Plastiktrinkflaschen und Wäscheklammern notwendig.

Der Aufbau des Experiments dauert ca. 1-2 Stunden, die Umsetzung bis zum ersten Biogas dauert mehrere Tage. Eine Plastiktüte wird benutzt, um das erzeugte Biogas aufzusammeln. Wie lang es am Ende dauert, ist auch abhängig von:

 • Trockenheit des Düngers
 • Menge des Düngers in den Flaschen
 • Temperatur der Masse

Um herauszufinden, ob es sich wirklich um erzeugtes Methan handelt: einfach anzünden.
| Back |


Experiment Bioplyn
Čo sa stane s organickým odpadom ako hnoj alebo listy z rastlín, keď ich zakopú do zeme? Keď sa baktérie rastú na organickom materiály, najmä bez vzduchu (anaeróbne), tento hnije a tieto baktérie produkujú oxid uhličitý (CO2) a metán (CH4) ako vedľajšie produkty.

Vykonaním tohto experimentu sa študent zoznámi so základmi anaeróbnej digescie. Spozná ako vzniká bioplynu pri výrobe hnoja. Na výrobu tohto mini-fermentora je možné nájsť väčšinu potrebných častí doma alebo v okolí domu. Okrem niektorých chemikálií tento experiment vyžaduje jednoduché veci, ako plastové fľaše alebo zatváracie špendlíky.

Príprava na tento experiment vyžaduje 1-2 hodiny. Následne potom trvá určitú dobu (niekoľko dní), kým začne vznikať prvý bioplyn. Plastový sáčok bude použitý pre zber vyrobeného množstva (bio) plynu. Doba potrebná na výrobu bioplynu je rôzna a závisí na niekoľkých parametroch:

 • Obsah sušiny vo vstupnom materiály (digestáte)
 • Množstvo hnoja prítomného vo fľaši
 • Teploty materiálu

Ak chcete dokázať, že vzniknutý plyn je metán, je to veľmi ľahké: stačí len zapáliť!
| Back |


Experiment Biogas
Wat gebeurt er met organisch afval, zoals mest of plantenresten, wanneer je het begraaft in de bodem. Zodra bacteriën groeien op organisch materiaal, speciaal onder uitsluiting van zuurstof, dan verteren ze het en produceren ze kooldioxide (CO2) en methaangas (CH4) als bijproducten.

Dit experiment introduceert de basis van anaerobe vertering. De student maakt biogas via de vertering van mest. Om deze mini-vergister te bouwen, kan gebruik gemaakt worden van heel gewone onderdelen. Hierbij valt te denken aan plastic flessen en naalden. Daarnaast zijn enkele chemicaliën nodig.

Het opzetten van dit experiment kan gedaan worden in 1-2 uur. Vervolgens duurt het enkele dagen voordat de productie-omvang biogas op gang komt. Met een plastic zak, kan het geproduceerde methaan worden opgevangen. De snelheid van dit proces wordt bepaald door een aantal parameters:

 • Wat is het droge stof gehalte van de mest
 • Wat is de hoeveelheid mest in de fles
 • Wat is de temperatuur van dit medium

Om vast te stellen dat het geproduceerde gas werkelijk methaan is, kan het worden aangestoken.
| Back |

 
Biogáz kísérlet
Mi történik a szerves hulladékkal, pl. trágyával, lehullott levelekkel, ha elásod? Ha a szerves anyagot baktériumok dolgozzák fel, főleg anaerob módon, azaz levegő hiányában, akkor a lebontás során a baktériumok szén-dioxidot és metánt termelnek, tevékenységük melléktermékeként.

A kísérlet végrehajtása során megismerkedsz az anaerob lebomlási folyamatok alapjaival. Tapasztalatot szerezhetsz a trágyából való biogáz előállításával kapcsolatban.

A kísérlethez olyan eszközök és anyagok szükségesek, amelyeket valószínűleg könnyen megtalálhatsz a saját környezetedben, otthon vagy a ház körül. Néhány kémiai anyagtól eltekintve a kísérlet olyan egyszerű dolgokat igényel, mint műanyag palackok és ruhaszárító csipeszek.

A kísérlet előkészítése 1-2 óra alatt elvégezhető és néhány napba teli ezután, amíg a folyamat beindul és el kezd termelődni a biogáz. A gáz összegyűjtésére műanyag “kiegyenlítő” zsákot használhatunk.

Az pedig, hogy mennyi idő alatt mekkora mennyiségű gáz termelődik többek között ezektől a paraméterektől függ:

 • Mekkora szárazanyagtartalma volt a felhasznált trágyának?
 • Mekkora mennyiségű trágyát tettünk a palackba?
 • Milyen a környezet hőmérséklete?

Annak bizonyítása pedig, hogy a termelődött gáz metán, egyszerű az eljárás: meg kell gyújtani!
| Back |


Biokaasu kokeilu
Mitä tapahtuu orgaaniselle jätteelle, kuten lannalle tai kasvien lehdille, kun kaivat ne maahan? Kun bakteerit kasvavat orgaanisessa materiaalissa erityisesti ilman ilmaa (anaerobisesti), ne hajottavat sitä, ja nämä bakteerit tuottavat hiilidioksidia (CO2) ja metaanikaasua (CH4) jätetuotteina.

Tekemällä tämän kokeilun sinulle tulee esitellyksi mädätyksen perusteet. Koet, kuinka tehdä biokaasua pilkkomalla lannan. Tämän mini-hajottajan rakentamiseen tarvittavat useimmat välineet löytyvät normaalisti helposti kotoa tai sen ympäristöstä. Joidenkin kemikaalien rinnalla tähän kokeiluun tarvitaan yksinkertaisia esineitä, kuten muovisia juomapulloja, pyykkipoikia.

Tämän kokeen valmisteluihin menee aikaa 1-2 tuntia ja sitten menee jonkin aikaa (useita päiviä), ennen kuin biokaasua alkaa muodostua. Muovista ”puskuri”-pussia käytetään keräämään tuotettu (bio)kaasu. Aika, joka tähän menee, riippuu useista parametreistä:

 • Mikä on lannan kuiva-ainepitoisuus?
 • Lannan määrä pullossa
 • Mikä on keskilämpötila?

On helppo todistaa, että tuotettu kaasu on metaania: yksinkertaisesti polta se!
| Back |

Advertisements

One response to “Experiment Biogas

 1. Pingback: Experiment Biogas | Community of Practise | WORLD ORGANIC NEWS·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s