Experiment Compost

The process of composting is time consuming and normally takes several months from fresh starting materials to the final product compost. During a project of about 10 weeks it should be possible for students tom make their own batch of compost (from beginning until the end). But in normal life schools simply have not enough time to perform this experiment.

In this experiment the students can perform four different experiments on compost in a relatively short time. Every experiment takes about 2 hours (practical work) and depending what their teacher expects from them it might take also some hours for reporting and presentation.

With normal equipment and instruments (normally present at every school) AND materials that easily can be obtained  these experiments don’t need a lot of preparation. For materials you have to think about: sand, soil, compost, filter paper, vinegar, funnels, graduated cylinders etc.

The first experiment describes how to determine the porosity of compost. By performing this experiment the students will measure the volume of pore space in a compost or soil sample. Porosity measures the proportion of a given volume of soil occupied by pores containing air and water.

The second experiment describes how to determine the water holding capacity of compost. The water holding capacity of a soil determines its ability to sustain plant life during dry periods. The goal of this experiment is to determine the ability of a soil or compost to retain moisture against drainage due to the force of gravity.

The third experiment describes how to determine the organic matter content of compost. When an oven-dry sample of soil or compost is heated to 500°C, organic matter is volatilized and the material will decompose. The goal of this experiment is to determine the organic and mineral fractions of a compost or soil sample.

The fourth experiment describes how to determine the buffering capacity of compost. Finished compost usually has a pH around neutral, in the range of 6–8. It also tends to have a high buffering capacity, meaning that it resists change in pH. The goal of this experiment is to determine whether adding compost to soil increases the soil’s capacity to resist pH change.

Translated summary | Danish | German | Slovak | Dutch | Hungarian | Finnish

Learning outcomes
  • By performing this experiment the students will learn about different functionalities of compost in a relatively short time.
  • The students have to work accurate.
  • The experiments are set up in such a way that it is a nice mix of practice (what happens?),calculations, conclusions and reporting
Category
  • Chemistry
  • Materials
  • Biomass
  • Fertilizer
Learning resource type
  • experiment
Educational activity type
  • student guide
Educational level  EQF3/4
Owner- Contact

Helicon Opleidingen (Green Engineering),  Netherlands,

Erik Held : e.held@helicon.nl

Link Learning content Experiment Composting 2.0 (new) | EN
Experiment Composteren | NL
Experiment composting 2.0 (new) | DK

Translated summary


Forsøg med kompost
Komposteringsprocessen er tidskrævende og tager normalt flere måneder fra det friske udgangsmateriale til færdig kompost. Under et projekt på ca. 10 uger bør det være muligt for eleverne at lave deres egen kompost (fra begyndelsen til enden). Men normalt har skoler simpelthen ikke tid nok til at udføre dette forsøg.

I dette forsøg kan eleverne udføre fire forskellige kompostforsøg på relativt kort tid. Hvert forsøg tager omkring 2 timer (praktisk arbejde), og afhængigt af lærerens ønsker, vil der også gå nogle timer til afrapportering og præsentation.

Med normalt udstyr og redskaber (som normalt er til stede på en skole) og materialer, der nemt kan anskaffes, kræver disse forsøg ikke en masse forberedelse. Materialer, der skal bruges: sand, jord, kompost, filtrerpapir, eddike, tragte, måleglas mv.

Det første forsøg beskriver, hvordan man bestemmer en komposts porøsitet. I forsøget måler eleverne ​​porevolumen i en kompost eller jordprøve. Porøsiteten angiver andelen af vand- og luftholdige porer ​​i en given mængde jord.

Det andet forsøg viser, hvordan man bestemmer kompostens vandkapacitet. En jords vandkapacitet bestemmer dens evne til at opretholde planteliv i tørre perioder. Målet med dette forsøg er at bestemme en jords eller komposts evne til at bevare fugten (på trods af dræning på grund af tyngdekraften).

I det tredje forsøg bestemmes indholdet af organisk stof i kompost. Hvis en ovntør prøve af jord eller kompost opvarmes til glødning ved 500 ° C, vil det organiske materiale i prøven forbrændes. Målet med forsøget er at bestemme de organiske og mineralske fraktioner i en kompost eller jordprøve.

Det fjerde forsøg beskriver, hvordan man bestemmer kompostens bufferkapacitet. Færdig kompost har sædvanligvis en pH omkring neutral, i området fra 6-8. Der er også en tendens til, at kompost har en høj bufferkapacitet, hvilket betyder, at den modstår ændringer i pH-værdi. Målet med dette forsøg er at bestemme, om tilsætning af kompost til jorden, øger jordens evne til at modstå pH-ændring.
| Back |


Experiment Kompostieren
Der Prozess des Kompostierens braucht Zeit und dauert im Schnitt Monate, beginnend beim “frischen” Material bis hin zum Endprodukt, dem Kompost.

Über einen Zeitraum von ca. 10 Wochen sollte es für einen Schüler möglich sein, eine eigene Arbeitsprobe Kompost herzustellen. Aber im normalen Schulprozess fehlt schlicht und einfach oft die Zeit für ein derartiges Experiment.

Das vorliegende Experiment zeigt, wie in 4 verschiedenen Schritten in relativ kurzer Zeit Kompost entstehen kann. Jeder einzelne Schritt dauert ca. 2 Stunden und ist abhängig von den Erwartungen und Ausgangslagen des Lehrers (Zusammenfassung, Bericht, Präsentation).

Durch die Nutzung einfacher Materialen, die in jeder Schule auffindbar sind, und Material, welches als Rohstoff deinen kann, benötigt der Schüler wenig Vorbereitung. Rohstoffe u. Materialien sind u.a. Sand, Erde, Kompost, Filterpapier, Essig, Trichter, Messzylinder, etc.

Im ersten Experiment wird beschrieben, wie man die Porigkeit von Kompost bestimmt. Der Schüler misst dazu das Volumen der Poren im Kompost oder der Bodenprobe. Die Porigkeit gibt das Verhältnis des vorhandenen Volumens des Bodens an, dessen Poren Wasser und Luft enthalten.

Das zweite Experiment beschreibt, wie man die Wasserkapazität im Kompost bestimmen kann. Die Wasserkapazität des Bodens zeigt an, wie eine Pflanze während einer Trockenperiode am Leben erhalten wird. Ziel ist es, die Eigenschaften des Bodens oder Kompost zu bestimmen, wie Feuchtigkeit trotz Entwässerung behalten werden kann.

Das dritte Experiment beschreibt, wie der Gehalt organischer Substanzen bestimmt werden kann. Wenn ein Bodenprobe oder Kompost auf 500 Grad erwärmt wird, verdampfen die organischen Substanzen und das Material zersetzt sich. Ziel ist es, die organischen und mineralischen Anteile von Kompost oder Bodenproben zu bestimmen.

Das vierte Experiment beschreibt die Bestimmung des Puffervermögens von Kompost. Der fertige Kompost hat normalerweise einen neutralen ph-Wert im Bereich 6-8 und eine hohe Pufferkapazität (keine Änderungen des ph-Wertes). Ziel ist es, herauszufinden, ob das Zugeben von Kompost zu Erde die Kapazität der Erde erhöht, um Veränderungen des ph-Wertes zu widerstehen.
| Back |


Experiment Kompost
Proces kompostovania je časovo náročný a zvyčajne trvá niekoľko mesiacov, kým z čerstvých východiskových surovín dostaneme konečný výrobok – kompost. Trvanie projektu je asi 10 týždňov a počas nich by malo byť možné, aby si študenti pripravili ich vlastné várky kompostu (od začiatku až do konca).

V tomto experimente sa študenti vykonať štyri rôzne experimenty na kompostu v relatívne krátkom čase. Každý experiment trvá asi 2 hodiny (praktické práce) a podľa toho, čo ich učiteľ očakáva sa od nich, že to môže trvať aj niekoľko hodín pre vykazovanie a prezentáciu.

Pri obvyklom zariadení a prístrojov (normálne prítomné v každej škole) a materiálov, ktoré možno ľahko získané tieto experimenty nepotrebujú veľa príprav. Pre materiály budete musieť premýšľať o tom: piesku, zeminy, kompostu, filtračný papier, ocot, lieviky, absolvoval valce atď.

Prvý experiment opisuje, ako určiť pórovitosť kompostu. Vykonaním tohto experimentu sa študenti budú merať objem pórovitého priestoru v komposte alebo pôdne vzorky. Poréznosti opatrenia je podiel daného objemu pôdy obsadený póry, ktoré obsahujú vzduch a vodu.

Druhý experiment opisuje, ako určiť vody, keď držíte kapacitu kompostu. Voda holding schopnosť pôdy určuje jeho schopnosť udržiavať rastlinný život v období sucha. Cieľom tohto experimentu je určiť schopnosť pôdy alebo kompostu pre zadržanie vlhkosti pred odvodnením v dôsledku pôsobenia gravitačnej sily.
| Back |


Experiment compost
Het composteringsproces kost veel tijd. Normaal duurt het verschillende maanden om vers materiaal te composteren. In een project van ongeveer 10 weken, is het voor studenten mogelijk hun eigen compostering te realiseren. Let wel dat in de normale schoolprogramma’s meestal niet voldoende tijd is voor dit experiment.

In dit experiment kan de student vier verschillende compostproeven uitvoeren in een relatief korte tijd. Elk experiment duurt ongeveer 2 uur aan praktisch werk en afhankelijk van wat de docent verwacht van de student, is er ook tijd nodig voor presenteren en beschrijven van de projecten.

Met materialen die meestal aanwezig zijn op school en met wat spullen die overal gekocht kunnen worden, kosten deze proeven niet veel voorbereiding. Materiaal dat wordt gebruikt is o.a. Zand, aarde, compost, filtreerpapier, azijn, trechters, maatcilinders, enz.

Het eerste experiment beschrijft hoe de porositeit van de compost kan worden bepaald. Bij de uitvoering ervan, meten de studenten het volume van open ruimte in het compost- of bodemmonster. Porositeit meet het gedeelte van de bodem dat wordt ingenomen door open ruimtes: poriën. Deze poriën bevatten zowel lucht als water.

Het tweede experiment beschrijft hoe de waterbindingscapaciteit van compost kan worden vastgesteld. Hiermee bepaal je het vermogen van de grond om ook in droge perioden planten in leven te houden. Het doel van deze proef is het bepalen van de mogelijkheid van bodem of compost om vocht vast te houden gedurende drainage, als gevolg van de zwaartekracht.

Het derde experiment beschrijft de bepaling van organisch materiaal in compost. Wanneer een ovengedroogd monster van bodem of compost wordt verhit tot 500 graden, dan vervluchtigt en ontleedt het organische materiaal. Het doel van dit experiment is het bepalen van de omvang van de organische en anorganische fracties van bodem of compost.

Het vierde experiment beschrijft hoe de bufferwerking van compost kan worden bepaald. Uitgewerkte compost heeft een neutrale pH, van 6-8. De buffercapaciteit van dit materiaal is hoog. Dat betekent dat de pH constant blijft bij toevoegen van basen of zuren. Het doel van de proef is vaststellen of toegevoegde compost een positief effect heeft op de buffercapaciteit van de bodem.
| Back |

 
Komposztálás kísérlet
A komposztálási folyamat időigényes, általában hónapokat vesz igénybe, hogy a friss szerves anyagból komposzt legyen. Ez a 10 hetes projekt lehetőséget ad a tanulóknak, hogy maguk készítsenek komposztot. Aziskolák hétköznapjaiban hasonló kísérletekre egyszerűen nincs elég idő.

A kísérletben a diákok 4 féle kísérletet végezhetnek a komposzttal, viszonylag rövid időn belül. Minden kísérlet 2 órás, ami gyakorlati munka, és a tanár elvárásától függően még pár órát vesz igénybe a leírás és a bemutatás .

A szükséges felszerelések általában minden iskolában megtalálhatóak, a szükséges anyagok pedig könnyen beszerezhetőek, tehát a kísérletek nem igényelnek sok előkészítést. A következő anyagokra less szükség: homok, fold, komposzt, szűrőpapír, ecet, tölcsér, mérőhenger.

Az első kísérlet azt írja le, hogy hogyan határozzuk meg a komposzt porozitását. Ennek a kísérletnek a végzésekor a diákok a komposzt vagy föld mintában a szemcsék között található tér mennyiségét mérik le. A porozitás azt méri, hogy adott mennyiségű földben milyen a tér, a víz és a levegő aránya.

A második kísérletben a komposzt víztartó képességét mérjük. Ez határozza meg, hogy a talaj száraz időszakban mennyi ideig tudja ellátni a növényeket. A kísérlet célja, hogy meghatározzuk a föld gravitációval szembeni víztartó képességét kiszáradás ellen.

A harmadik kísérlet a szervesanyag tartalom megállapításról szól. Amikor egy száraz talajmintát 500°C-ra hevítenek a szerves anyag elillan, az anyag pedig felbomlik. A kísérlet célja a szerves és ásványi anyagok arányának megállapítása a komposztban/ föld mintában.
| Back |


Komposti kokeilu
Kompostointiprosessi tuoreista lähtöaineista kompostin lopputuotteeksi on aikaa vievää ja kestää yleensä useita kuukausia. Kymmenen viikon projektin aikana pitäisi olla mahdollista oppilaiden tehdä oma kompostointi eränsä (alusta loppuun). Mutta normaali kouluelämässä ei yksinkertaisesti ole riittävästi aikaa, suorittaa tätä koetta.

Tässä kokeilussa oppilaat voivat suorittaa neljä erilaista koetta kompostoinnista suhteellisen lyhyessä ajassa. Jokainen koe kestää 2 tuntia (käytännön työtä) ja riippuu, mitä heidän opettajansa odottaa, saattaa myös raportointi ja esittäminen kestää muutaman tunnin.

Normaalilaitteet ja välineet (tavallisesti löytyy joka koulusta).JA aineet, jotka ovat helposti saatavilla, näitä kokeita ei tarvitse paljon valmistella. Materiaalit, joita sinun täytyy hankkia: hiekka, maa-aines, komposti, suodatinpaperi, etikka, suppilot, valmistettuja sylintereitä jne.

Ensimmäinen koe kuvaa, kuinka määrittää kompostin huokoisuus.Tämän kokeilun suorittamisessa oppilas mittaa huokosten tilavuutta kompostista tai maaperänäytteestä. Huokoisuus maa-aineksen tilavuudesta riippuu siitä, kuinka paljon huokosissa on ilmaa ja vettä.

Toinen koe kuvaa, kuinka määrittää kompostin veden pidätyskyky. Maaperän vedenpidätyskyky määrittää sen kyvyn ylläpitää kasvillisuutta kuivina aikoina. Tämän kokeen päämäärä on määrittää maaperän tai kompostin kyky säilyttää kosteus huolimatta salaojituksen vetovoimasta.

Kolmas koe kuvaa, kuinka määrittää kompostin orgaanisen aineen pitoisuus. Kun uunikuiva maa- tai kompostinäyte kuumennetaan 500oC, orgaaninen aine höyrystyy ja materiaali hajoaa. Tämän kokeen tavoite on määrittää komposti- tai maanäytteen orgaani- ja mineraalijakeet.

Neljäs koe kuvaa, kuinka määrittää kompostin puskurointikapasiteetti. Yleensä valmiin kompostin pH on neutraalin paikkeilla, 6-8-välillä. Sillä on myös taipumus korkeaan puskurointikykyyn, mikä tarkoittaa, että se vastustaa pH-arvon muutosta. Tämän kokeen tavoite on määrittää, kasvattaako kompostimaan lisääminen maaperään maaperän kykyä vastustaa pH muutosta.
| Back |

Advertisements

One response to “Experiment Compost

  1. Pingback: Experiment on Compost | Community of Practise | WORLD ORGANIC NEWS·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s