Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/es z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (text s významom pre EHP)

Táto smernica ustanovuje všeobecný rámec požiadaviek na nakladanie s odpadmi a stanovuje základné definície odpadového hospodárstva za EÚ.

Odkaz na dokument Directive 2008/98/EC on waste EN | DA | DE | SK | NL | HU | FI
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s